Zakres pojęcia niezgodności z prawem orzeczenia | istotnepelnomocnictwa | e-blogi.pl
istotnepelnomocnictwa
Zakres pojęcia niezgodności z prawem orzeczenia 2018-04-20

Zwrócił uwagę Sąd Okręgowy, że w odniesieniu do umów nieodpłatnych mających za przedmiot nieruchomości państwowe - czyli takich, do których należy umowa z dnia 21 grudnia 1998 r. zawarta z pozwanym Zakładem (...) Sp. z o.o. w S. - jest zasadą, że mogą one być dokonywane tylko w sytuacjach przewidzianych w ustawie i na ściśle określonych zasadach. W sytuacji natomiast ważności i skuteczności takiej umowy sam fakt nieodpłatnego nabycia mienia państwowego przez osobę fizyczną lub niepaństwową osobę prawną nie może uzasadniać zastosowania art. 1 ust. 1 ustawy o zwrocie korzyści. Nieodpłatność należąca tu do istoty zawieranej zgodnie z ustawą umowy wyklucza możliwość uznania nabytego nieodpłatnie prawa za niesłusznie uzyskaną korzyść skutkiem tej umowy (powołał się Sąd Okręgowy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2010 r., II CSK 659/09 Biul. SN 2010/9/12).


opinie o kancelariach adwokackich w łodzi
Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie przede wszystkim złożonych przez pozwanego dokumentów (informacji o pobytach, notatki wychowawcy, informacji o pobycie w AŚ W. S., informacji o rozmieszczeniu w AŚ W. M., informacji z działu ochrony AŚ W. S., informacji z ZOZ AŚ W. M., informacji z działu organizacyjnego nt. skarg, notatki o warunkach osadzenia, informacji o zajęciach kulturalno - oświatowych, sprawozdania, książki zdrowia powoda, protokołów kontroli, informacji z działu kwatermistrzowskiego, informacji o stanie zdrowia powoda) oraz zeznań powoda w jakim znajdowały potwierdzenie w dokumentacji. Oceny zaś i subiektywne sądy powoda na temat warunków odbywania kary pozbawienia wolności, nie stanowiły podstawy ustaleń faktycznych. Sąd nie oparł się także na opracowanych przez powoda pismach opisujących warunki odbywania kary, które, jako dokumenty o charakterze prywatnym, stanowiły jedynie dowód tego, że zostały sporządzone przez powoda.

opinie o kancelariach adwokackich w lodzi
Wyrokiem z dnia 15 października 1997 r. sygn. akt I C 325/95 Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. oddalił powództwo S.B. przeciwko M.W. o uznanie za niegodną dziedziczenia. Apelacja wniesiona przez powódkę od tego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 1998 r. sygn. akt I ACa 50/98. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 10 grudnia 1999 r. sygn. akt II CKN 627/98 oddalił kasację wniesioną przez powódkę od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28 kwietnia 1998 r.
szukam dobrego adwokata
Podniósł, że rozważając zastosowanie art. 5 KC, nie można abstrahować również od faktu, że korzystanie przez pozwanego z lokalu mieszkalnego nigdy nie przybrało waloru komercyjnego i nie stanowiło źródła jakiegokolwiek dochodu dla niego, a nieodpłatne udostępnienie go swemu pracownikowi miało na celu ochronę mienia przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich. Zważył także, że pozwany wykazał się należytą dbałością o mieszkanie i poczynił istotne staranie mające na celu przywrócenie go właściwego stanu technicznego (uprzątnięcie śmieci, odmalowanie) oraz ponosił ciężary finansowe związane z korzystaniem z lokalu.


 


Dodaj komentarz


e-blogi.pl 
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]