Uznanie zarzutu przedawnienia za nadużycie | istotnepelnomocnictwa | e-blogi.pl
istotnepelnomocnictwa
Uznanie zarzutu przedawnienia za nadużycie 2018-04-20

Odnosząc się do przesłanki istnienia wierzytelności wskazać należy, że istnieje wierzytelność powoda wynikająca z ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 lutego 2012 roku nr (...), a stwierdzona tytułem wykonawczym nr (...) z dnia 27 marca 2012 roku. Wprawdzie W. F. złożył wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 lutego 2012 roku nr (...) i uchylenie tej decyzji (k. (...) - (...)), ale do chwili obecnej decyzja ta nie została wzruszona.
link


Istnienie wcześniejszych wersji umowy potwierdza tylko, że uzgodnienia zawarte w wersji ostatecznej są wynikiem starannych przemyśleń stron. Brak w umowie zapisu o odsetkach nie ma jednak wpływu na ocenę żądania ich zapłaty, ponieważ odsetki za opóźnienie należą się wierzycielowi z mocy prawa. Brak takiego zapisu nie ma zatem istotnego znaczenia. Trafnie zatem przyjął Sąd Okręgowy, że braku zapisu o odsetkach nie można poczytywać za wyrażoną przez powoda wolę rezygnacji z ich dochodzenia.


porady prawne łódźPozwany ten podał, że powód nie posiada legitymacji czynnej do wystąpienia z przedmiotowym powództwem. Zdaniem pozwanego pomiędzy powodem a pozwanym nie istnieje żadna więź cywilnoprawna. Dodatkowo w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści niesłusznie uzyskanych kosztem Skarbu Państwa wskazane jest wyczerpujące wyliczenie, kto może występować z roszczeniami z art. 1 ustawy, w szczególności w sprawach dotyczących sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych może wystąpić organizacja społeczna reprezentująca najemcę sprzedawanego lokalu lub budynku mieszkalnego, podczas gdy w niniejszej sprawie umowa z dnia 21 grudnia 1998 r. nie jest umową sprzedaży, ale umową nieodpłatnego przeniesienia praw na rzecz pozwanego.
ranking najlepszych adwokatów
Powód dochodzi zadośćuczynienia za krzywdę w postaci utraty jednego z najwyższych dóbr, jakim jest zdrowie. Niewątpliwie zatem sam charakter dochodzonego roszczenia oraz jego bezpośrednia podstawa faktyczna, stanowią istotny element, który wraz z pozostałymi elementami, o których będzie mowa poniżej, pozwala na przyjęcie że zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia nie zasługiwał na uwzględnienie.
skuteczny adwokat łódź


 


Dodaj komentarz


e-blogi.pl 
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]