istotnepelnomocnictwa | e-blogi.pl
istotnepelnomocnictwa
Uznanie zarzutu przedawnienia za nadużycie 2018-04-20

Odnosząc się do przesłanki istnienia wierzytelności wskazać należy, że istnieje wierzytelność powoda wynikająca z ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 lutego 2012 roku nr (...), a stwierdzona tytułem wykonawczym nr (...) z dnia 27 marca 2012 roku. Wprawdzie W. F. złożył wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 3 lutego 2012 roku nr (...) i uchylenie tej decyzji (k. (...) - (...)), ale do chwili obecnej decyzja ta nie została wzruszona.
link


Istnienie wcześniejszych wersji umowy potwierdza tylko, że uzgodnienia zawarte w wersji ostatecznej są wynikiem starannych przemyśleń stron. Brak w umowie zapisu o odsetkach nie ma jednak wpływu na ocenę żądania ich zapłaty, ponieważ odsetki za opóźnienie należą się wierzycielowi z mocy prawa. Brak takiego zapisu nie ma zatem istotnego znaczenia. Trafnie zatem przyjął Sąd Okręgowy, że braku zapisu o odsetkach nie można poczytywać za wyrażoną przez powoda wolę rezygnacji z ich dochodzenia.


porady prawne łódźPozwany ten podał, że powód nie posiada legitymacji czynnej do wystąpienia z przedmiotowym powództwem. Zdaniem pozwanego pomiędzy powodem a pozwanym nie istnieje żadna więź cywilnoprawna. Dodatkowo w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści niesłusznie uzyskanych kosztem Skarbu Państwa wskazane jest wyczerpujące wyliczenie, kto może występować z roszczeniami z art. 1 ustawy, w szczególności w sprawach dotyczących sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych może wystąpić organizacja społeczna reprezentująca najemcę sprzedawanego lokalu lub budynku mieszkalnego, podczas gdy w niniejszej sprawie umowa z dnia 21 grudnia 1998 r. nie jest umową sprzedaży, ale umową nieodpłatnego przeniesienia praw na rzecz pozwanego.
ranking najlepszych adwokatów
Powód dochodzi zadośćuczynienia za krzywdę w postaci utraty jednego z najwyższych dóbr, jakim jest zdrowie. Niewątpliwie zatem sam charakter dochodzonego roszczenia oraz jego bezpośrednia podstawa faktyczna, stanowią istotny element, który wraz z pozostałymi elementami, o których będzie mowa poniżej, pozwala na przyjęcie że zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia nie zasługiwał na uwzględnienie.
skuteczny adwokat łódź


 


Zakres pojęcia niezgodności z prawem orzeczenia 2018-04-20

Zwrócił uwagę Sąd Okręgowy, że w odniesieniu do umów nieodpłatnych mających za przedmiot nieruchomości państwowe - czyli takich, do których należy umowa z dnia 21 grudnia 1998 r. zawarta z pozwanym Zakładem (...) Sp. z o.o. w S. - jest zasadą, że mogą one być dokonywane tylko w sytuacjach przewidzianych w ustawie i na ściśle określonych zasadach. W sytuacji natomiast ważności i skuteczności takiej umowy sam fakt nieodpłatnego nabycia mienia państwowego przez osobę fizyczną lub niepaństwową osobę prawną nie może uzasadniać zastosowania art. 1 ust. 1 ustawy o zwrocie korzyści. Nieodpłatność należąca tu do istoty zawieranej zgodnie z ustawą umowy wyklucza możliwość uznania nabytego nieodpłatnie prawa za niesłusznie uzyskaną korzyść skutkiem tej umowy (powołał się Sąd Okręgowy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2010 r., II CSK 659/09 Biul. SN 2010/9/12).


opinie o kancelariach adwokackich w łodzi
Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie przede wszystkim złożonych przez pozwanego dokumentów (informacji o pobytach, notatki wychowawcy, informacji o pobycie w AŚ W. S., informacji o rozmieszczeniu w AŚ W. M., informacji z działu ochrony AŚ W. S., informacji z ZOZ AŚ W. M., informacji z działu organizacyjnego nt. skarg, notatki o warunkach osadzenia, informacji o zajęciach kulturalno - oświatowych, sprawozdania, książki zdrowia powoda, protokołów kontroli, informacji z działu kwatermistrzowskiego, informacji o stanie zdrowia powoda) oraz zeznań powoda w jakim znajdowały potwierdzenie w dokumentacji. Oceny zaś i subiektywne sądy powoda na temat warunków odbywania kary pozbawienia wolności, nie stanowiły podstawy ustaleń faktycznych. Sąd nie oparł się także na opracowanych przez powoda pismach opisujących warunki odbywania kary, które, jako dokumenty o charakterze prywatnym, stanowiły jedynie dowód tego, że zostały sporządzone przez powoda.

opinie o kancelariach adwokackich w lodzi
Wyrokiem z dnia 15 października 1997 r. sygn. akt I C 325/95 Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. oddalił powództwo S.B. przeciwko M.W. o uznanie za niegodną dziedziczenia. Apelacja wniesiona przez powódkę od tego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 1998 r. sygn. akt I ACa 50/98. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 10 grudnia 1999 r. sygn. akt II CKN 627/98 oddalił kasację wniesioną przez powódkę od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28 kwietnia 1998 r.
szukam dobrego adwokata
Podniósł, że rozważając zastosowanie art. 5 KC, nie można abstrahować również od faktu, że korzystanie przez pozwanego z lokalu mieszkalnego nigdy nie przybrało waloru komercyjnego i nie stanowiło źródła jakiegokolwiek dochodu dla niego, a nieodpłatne udostępnienie go swemu pracownikowi miało na celu ochronę mienia przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich. Zważył także, że pozwany wykazał się należytą dbałością o mieszkanie i poczynił istotne staranie mające na celu przywrócenie go właściwego stanu technicznego (uprzątnięcie śmieci, odmalowanie) oraz ponosił ciężary finansowe związane z korzystaniem z lokalu.


 


Uwzględnianie zasad współżycia społecznego 2018-04-20

Nie do przyjęcia jest również argumentacja skarżącego jakoby zachowanie powodowej Agencji, po dokonanym przez nią wypowiedzeniu umowy najmu wskazywało na brak zawinionego postępowania byłego najemcy, który nadal korzystał z przedmiotu najmu. Twierdzenia o rzekomo prowadzonych w tym czasie rozmowach w sprawie pozostawienia lokali do dyspozycji pozwanej nie mają żadnego oparcia w przeprowadzonych przez Sąd I instancji dowodach. Wbrew twierdzeniom pozwanej druga strona nie akceptowała istniejącego stanu rzeczy, o czym świadczą wystawiane spółce regularne noty obciążeniowe, poczynając od stycznia 2007 r., które zawierały wyliczenia kar „konwencjonalnych” za bezumowne korzystanie prze pozwaną z tego lokalu. lista najlepszych adwokatówPrzekładając powyższe stwierdzenie na realia rozpoznawanej sprawy zauważył Sąd pierwszej instancji, iż o ile do dnia 1 października 1990 r. obowiązująca na mocy art. 128 KC zasada jednolitości własności państwowej (”Własność ogólnonarodowa (państwowa) przysługuje Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym”) mogła by uzasadniać twierdzenie o stawianiu i korzystaniu z urządzeń przesyłowych w dobrej wierze, o tyle po tej dacie trudno domniemywać dobrą wiarę profesjonalnego przedsiębiorcy działającego na znaczną skalę. Tym bardziej, że już od dnia 1 lutego 1989 r. przedsiębiorstwa państwowe mogły nabywać dla siebie własność nieruchomości i innych praw rzeczowych. Sąd zauważył nadto, że strona pozwana nawet nie próbowała dowodzić tego, że urządzenia elektroenergetyczne posadowione na nieruchomości powodów zostały wybudowane na podstawie decyzji administracyjnych, które mogłyby ograniczać uprawnienia właścicielskie.


gdzie sprawdzić opinie o prawnikach


Podstawy do oddalenia żądania nie stanowią powoływane przez pozwaną relacje rodzinne i zaszłości pomiędzy skarżącą a poprzednimi właścicielami nieruchomości, w tym okoliczność pozostawienia spornego lokalu w dyspozycji pozwanej jeszcze w roku (...) przez poprzedniego właściciela nieruchomości - brata pozwanej R.K. Nie zachodzą bowiem podstawy do przyjęcia, by te relacje rodzinne rzutowały na uprawnienia właścicielskie powódki, a także obecnego właściciela - (...) sp. z o.o.ranking najlepszych adwokatowR. P. w okresie stanu wojennego był śledzony przez funkcjonariuszy SB. W związku z rozpowszechnianiem informacji o zbrodni katyńskiej, córka R. P. nie została dopuszczona do egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym w P. - zmuszona była przenieść się do równoległej klasy w Liceum Ogólnokształcącym im. S. M., ale dyrektor szkoły poinformował R. P., iż córka nie może kontynuować tam edukacji. prawniczy ranking


e-blogi.pl 
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]